Storm Shadow (Razor Ninja) @ SIGMA 6

雷影飛刃裝,和上只蛇眼飛刃裝一樣,都系用了新關節,全系列得佢兩只有。

但問題一樣,所附武器真系比較無癮,無咩忍味,而套衫又換得唔好睇。空有一身好關節。

P1050974副本

 

個飛行包又系屬於怪得嚟又唔好睇果類。

P1000671副本

 

上鏈按制,翼刃就可以轉動。

P1000673副本

 

P1000675副本

 

Write a comment

Comments: 0