3 MEN IN BLACK XD

MIB3又點?我夠有3MIB咯~~~~

XD

 

BLADE雖是2010初的產品,但我是最近才重新購入的,為的其實是想AVENGERS齊人,佢都系其中一員來的。雖然應會有第4集,但我相信已經不是我喜歡的這個演員演,所以還是買下吧。

 

 

又,面臨搬屋執玩具回盒中,又拎起呢只細廠仔出的PUNISHER II,覺得好鬼天,即時要影翻張。當時呢只玩具只是賣6XX,原來依家已經炒到千幾兩千,估唔到D雜牌廠有呢個潛力。

回盒前一影吧~~~應要一頭半個月先可以再擺翻出嚟了。

Write a comment

Comments: 2
  • #1

    賈辰曜 (Friday, 18 May 2012 22:51)

    刀鋒最酷

  • #2

    Yuan (Sunday, 27 May 2012 03:51)

    Hope u can do a detail on blade.. ^^ i very like it but dun had money to buy..