MIXER @ MT GIANT SERIES

MIXER, 變成田螺車的左腳成員, 按G1的譯名, 我們叫他作萬能膠.

本品玩味甚多, 不要往那田螺處想, TFC將其巨大化變成武器庫, MT則將其小型化, 甚至不給你一個結構完整的田螺(放心, 視覺上還是完整的)

為了人型時的重心平衡, MT將那田螺小型化了, 只給做出3/4個, 巧妙地解決了平衡和外型問題.

車尾同樣有小掛鈎可拖上發電機.

 

人型部份, 車頭翻轉幾次變成腳部, 外型結構上都幾特別. 而亦令他成為6子中人型最高的一款.

可動很高! 完全是超可動的級別, 中意扭的你一定會滿意的.

 

因為個田螺細了的關系, 人型時的背部真系特別舒服.

 

頭頂上的標誌性飛彈亦有做出, 翻開便可以露出, 而且蓋子內部亦有瞄準鏡的刻畫.再次合情合理的安排.

  

 

戲玉來了, 本來你可能覺得佢高瘦平, 但其實都可以重型化!

一對發電機可以裝上田螺變成Power up mode, 型正好多!!!


 

後記: 6人單體已經介紹完, 之後去大合體吧.

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Matt (Friday, 27 July 2012 01:25)

    其實哩套真喺好好玩,但喺我就偏偏唔到。。。