KO QUEEN ANNIE'S REVENAGE @ LEPIN

樂拼安尼復仇女神號, 比黑珍珠要好,

桅桿和船帆的問題都修正了. 不過繩磚還是要自己配.

有聞樂拼的貼紙很差, 呢次可以一試, 我的感覺是: 得WOR~! OK啊, 系有小小, 真系小小飛邊不夠准(LEGO我都試過飛邊飛到離晒譜)

人仔細節與正版有區別, 但不對比的話還好!

雖然並不想玩盜版, 但正版上天, 望著自己家中的大型LEGO就擺在外面封塵..........既然外露封塵, 不如老翻吧~

Write a comment

Comments: 0